Comunicació prèvia d'obres d'escassa entitat

Autoritzar, de forma immediata i abans d'executar-les, obres d'escassa entitat tècnica.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques.

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Comunicació prèvia d'obres d'escassa entitat

Documentació

Comunicació prèvia i dades de l'empresa constructora
Plec de condicions per comunicació prèvia obra d'escassa entitat
Redacció de pressupost detallat
Croquis explicatiu de les obres a realitzar
Dues fotografies actuals de l'objecte de la llicència
Pagament de l'impost sobre construccions
Pagament de la taxa per expedició de documents

En cas d'obres en sòl rústic cal presentar:

Sol·licitud d'obres i dades de l'empresa constructora
Redacció de pressupost detallat
Croquis explicatiu de les obres a realitzar
Dues fotografies actuals de l'objecte de la llicència
Pagament de l'impost sobre construccions
Pagament de la taxa per expedició de documents
Situació de la parcel·la damunt un plànol cadastral

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme

Formularis
Taxes

Impost sobre construccions
Forma de pagament:

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'empreses o associacions, ostentar la representació de les mateixes.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització d'obres.

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles