Taxes pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU)

Pagament de l'Impost sobre tractament de residus sòlids urbans (TRSU)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Taxes

Taxa de residus i deixalles
Forma de pagament:

Lloc

Telem.: http://www.atib.es.

Terminis

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles