Sol.licitud de fraccionament de pagaments d'impostos en període voluntari o executiu

Té per objecte pagar deutes tributaris, es pot donar el cas que la situació econòmica financera d'una persona li impedeixi, de manera transitòria, pagar en els terminis legalment establerts. Per això, es pot demanar el fraccionament d'aquest pagament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud de pagament fraccionat de rebuts. Modalitats:
-Pagament en vuit mensualitats (de març a octubre) i regularització el mes de novembre.
-Pagament en tres trimestres (març, juny i setembre) i regularització el mes de novembre.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Requisits

El fet de no pagar qualsevol dels terminis determinarà  que el sistema especial de pagament fraccionat quedi sense efecte i s'haurà  de pagar el deute en el període general de pagament voluntari del tribut corresponent.

Lloc

Telem.: http://www.atib.es.

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Que no siguin quotes d'urbanització, ni multes de trànsit, ni deutes que siguin objecte d'ajornament o fraccionades anteriorment.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Fraccionament del pagament que es farà per domiciliació bancària.

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles