Certificat d'acords

Té per objecte certificar els acords tractats en les juntes de govern, plens o comissions informatives pel secretari de l'ajuntament mitjançant la firma d'un document.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i plau de l'Alcalde

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificació d'acord

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles