Procediment de contractació obert (criteri únic o diversos criteris)

L'Administració inicia un procediment per a la contractació d'obres, serveis o subministraments públics sense possibilitat de negociar les condicions amb cap licitador, de manera que haurà d'adjudicar el contracte a aquell que presenti l'oferta més avantatjosa, en els termes del plec administratiu

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Es regulen diferents terminis de presentació de sol·licituds: en el cas de contractes sotmesos a regulació harmonitzada, almenys 52 dies des de la data d'enviament de l'anunci a la Comissió Europea; en cas de contractes d'obres i de concessió d'obra pública, el termini serà d'almenys 26 dies des de la data de publicació de l'anunci; en els altres casos, serà de, com a mínim, 15 dies des d'aquesta data de publicació.
Els terminis de resolució també poden ser diversos. Si l'únic criteri d'adjudicació és el preu, l'adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de 15 dies, a explicar des del següent al d'obertura de les proposicions (que té, al seu torn, un termini màxim d'un mes, a explicar des de l'endemà al de l'expiració del termini de presentació d'ofertes). Si existeixen diversos criteris d'adjudicació, el termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de dos mesos a explicar des de l'obertura de les proposicions (que tindrà idèntic termini màxim, al seu torn, que l'indicat anteriorment).

El règim de l'adjudicació és el següent: es requereix al licitador que hagi fet l'oferta més avantatjosa (o que hagi estat seleccionat) per presentar la garantia i els certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, de Seguretat Social, etc. en el termini de deu dies hàbils a explicar des de l'endemà al requeriment. Presentada la documentació, l'òrgan de contractació adjudica el contracte en el termini de cinc dies hàbils a explicar des del següent a la recepció dels documents.
Si el contracte és susceptible de recurs especial, la formalització del mateix no podrà efectuar-se abans de quinze dies hàbils a explicar des que es remeti la notificació de l'adjudicació a licitadors i candidats (les CC.*AA. podran incrementar aquest termini, sense que excedeixi d'un mes).
L'òrgan de contractació podrà exigir potestativament als licitadors la constitució d'una garantia que respongui del manteniment de les seves ofertes fins a l'adjudicació del mateix. En tot cas, els que presentin les ofertes econòmicament més avantatjoses en les licitacions hauran de constituir a la disposició de l'òrgan de contractació una garantia d'un 5 % de l'import d'adjudicació, exclòs IVA, amb base en l'art. 83.1 LCSP

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Termini màxim per a la resolució

Variable

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.
Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte
No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment obert

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles