Sol.licitud de duplicat de rebuts d'impostos pagats

Té per objecte aconseguir que l'Administració certifiqui el pagament al dia d'impostos i altres tributs efectivament pagats, mitjançant l'expedició d'un duplicat del rebut de pagament dels mateixos

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari, amb el vist i plau de l'Alcalde

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

2-3 dies

Requisits

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat o rebut impost pagat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles