Pagament de tributs municipals en període voluntari

Té per objecte fer efectiu els pagaments en concepte de tributs municipals de venciment periòdic i notificació col.lectiva en els termes establerts per l'Ajuntament, a càrrec de les persones incloses en els padrons fiscals corresponents (IVTM, IBI, Urbana, Rústica, IAE)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La data per realitzar el tràmit la gestionarà l'Agència Tributària de les Illes Balears per cada municipi.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Taxes

Impost de béns i immobles (IBI)
Forma de pagament:

Lloc

Telem.: http://www.atib.es.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles