Liquidació de plusvàlua

Té per objecte realitzar la liquidació de l'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El subjecte passiu serà el donant, en cas de donacions, i el venedor, en cas d'una transmissió inter vivos. L'impost s'ha de pagar en el termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la data de transmissió (generalment de l'escriptura pública), o bé en el termini de 30 dies, a comptar des del dia següent al de la mort del causant, en el cas d'herències.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Impost sobre l'increment del valor de terrenys (plusvàlua)
Forma de pagament:

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Terminis

1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles