Procediment de contractació negociada sense publicitat

Contractació per l'Administració d'algun servei, obra o subministrament, sense publicitat prèvia, en la qual l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos dels ells.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En el procediment negociat serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte
Se seguirà el procediment de contractació negociat quan resultessin irregulars o inacceptables les propostes econòmiques en els procediments obert, restringit o de diàleg competitiu; quan, en casos excepcionals, no pugui determinar-se el preu global d'un contracte per les seves peculiaritats o risc que comporta; quan, per motius artístics o tècnics, el contracte només pugui adjudicar-se a persona determinada; quan no s'hagués presentat cap proposta dins del termini; quan, per imperiosa urgència no previsible ni imputable a l'òrgan de contractació, el contracte demandi una ràpida execució; i quan aquest hagi estat declarat secret o reservat.
Amb caràcter general, podrà recórrer al procediment negociat quan la quantia del contracte sigui inferior a les establertes per la llei.
Podrà prescindir-se de la publicació de l'anunci quan s'acudeixi al procediment negociat per haver-se presentat ofertes irregulars o inacceptables en els procediments antecedents, sempre que en la negociació s'inclogui a tots els licitadors que en el procediment obert o restringit, o en el procediment de diàleg competitiu seguit amb anterioritat haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals exigits, i solament a ells.
L'òrgan de contractació podrà exigir potestativament als licitadors la constitució d'una garantia que respongui del manteniment de les seves ofertes fins al'adjudicació del mateix. En tot cas, els que presentin les ofertes econòmicament més avantatjoses en les licitacions han de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs IVA. En el cas dels contractes amb preus provisionals a què es refereix l'article 75.5 de la LSCP, el percentatge es calcula amb referència al preu màxim fixat.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles