Procediment de contractació negociada amb publicitat

Contractació per l'Administració d'algun servei, obra o subministrament, amb publicitat prèvia, en la que l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos dels ells.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En el procediment negociat serà necessari demanar ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte
Es seguirà el procediment de contractació negociat quan resulten irregulars o inacceptables les propostes econòmiques en els procediments obert, restringit o de diàleg competitiu, quan, en casos excepcionals, no es pugui determinar el preu global d'un contracte per les seves peculiaritats o risc que comporta, quan , per motius artístics o tècnics, el contracte només es pugui adjudicar a persona determinada, quan no es presenti cap dins el termini, quan, per imperiosa urgència no previsible ni imputable a l'òrgan de contractació, el contracte demani una ràpida execució, i quan aquest hagi estat declarat secret o reservat.
Amb caràcter general, podrà recórrer al procediment negociat quan la quantia del contracte sigui inferior a les establertes per la llei.
D'altra banda, en els dos primers supòsits, l'òrgan de contractació ha de publicar un anunci previ de licitació. Igualment en el cas d'un contracte d'obres que tingui una finalitat d'investigació o perfeccionament, i un contracte de servei en què, per incorporar una prestació de caràcter intel lectual, no sigui possible definir amb precisió el seu objecte a l'efecte de convocar un procediment obert o restringit.
L'òrgan de contractació podrà exigir potestativament als licitadors la constitució d'una garantia que respongui del manteniment de les seves ofertes fins al'adjudicació del mateix. En tot cas, els que presentin les ofertes econòmicament més avantatjoses en les licitacions han de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs IVA. En el cas dels contractes amb preus provisionals a què es refereix l'article 75.5 de la LSCP, el percentatge es calcula amb referència al preu màxim fixat.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir plena capacitat d'obrar, no estar incurs en una prohibició de contractar, i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos exigits, trobar degudament classificades.
Els empresaris han de tenir així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte
No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar a què es refereix l'art. 49 de la LCSP

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles