Expedient de denúncia per infracció d'ordenances municipals

Té per objecte tramitar la denúncia, sigui d'ofici o a instància de particular, presentada a causa de la infracció de qualsevol ordenança municipal.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Sanció / arxiu de la denúncia

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles