Sol.licitud de comptador

Obtenir la llicència per a la connexió amb la presa d'aigua potable d'un immoble unifamiliar, una comunitat de propietaris, una obra, un hotel o un local comercial en el municipi d'Esporles. S'inclou també un comptador provisional d'obres.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Una vegada presentada tota la documentació serà informada pels tècnics competents, posteriorment serà aprovat per la Junta de Govern Local i finalment notificat al sol·licitant.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud de servei de comptador d'aigua potable

Òrgan competent per tramitar

Urbanisme

Formularis
Requisits

Instal·lacions de tipus A: instal·lacions d'aigua que estiguin integrades en edificis de nova planta o sotmesos a rehabilitació o reforma íntegra i que tenguin més d'un comptador divisionari (bateria de comptadors) cal que aportin: CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ EMÈS PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA i el  CERTIFICAT  DE CADA INSTAL·LACIÓ PARTICULAR 
 
Instal·lacions de tipus B: instal·lacions d'aigua en edifici no incloses en les del tipus A (comptadors individuals) cal que aportin: CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ PARTICULAR i  el Certificat de la instal·lació general en el cas que l'edifici sigui existent i s'hi instal·li una bateria de comptadors divisionaris. 

Taxes

Subministrament d'aigua
Forma de pagament:

Taxa pel dret de connexió
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser titular de la propietat de la connexió que es demana. Cal acreditar-la amb una escriptura o un altre document que ho mostri.

Terminis

1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Comptador instal·lat

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles