Inscripció o renovació al Padró Municipal d'Habitants d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent

Té per objecte renovar la inscripció padronal d'estrangers no comunitaris.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La inscripció en el Padró Municipal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent hauran de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys. La finalització del termini assenyalat serà causa per acordar la caducitat de la inscripció, sempre que l'interessat no hagi procedit a l'esmentada renovació.
Per tant, en el termini de dos anys comptats a partir de la data d'avui haurà de comparèixer en aquestes oficines municipals per a posar de manifest si continua resident en aquest municipi.
Si durant aquest període realitza un canvi de domicili, també haurà de procedir a modificar les seves dades en el Padró Municipal d'Habitants, aportant la pertinent documentació, en aquest cas, el termini es considerarà a partit del moviment padronal realitzat.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Formularis

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Renovació de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles