Alta del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar l'alta de ciutadans en el Padró Municipal d'Habitants

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Qualsevol persona que resideixi a Espanya està obligada a inscriure's al Padró del municipi on resideix habitualment. Els que visquin en més d'un municipi s'inscriuran en aquell en què resideixin durant més temps a l'any.

Per a altes en domicili amb inscripció existent, és necessari presentar l'autorització d'una de les persones majors d'edat que figura inscrita en el domicili.

Tràmits

Inscripció al padró municipal d'habitants

Documentació

Cal aportar:
- Formulari d'inscripció al padró signat per tots els majors d'edat que s'inscriguin (a emplenar per l'interessat o per l'oficina municipal).
- Document que acrediti la identitat de les persones inscrites (DNI, targeta d'estranger, passaport ect. Llibre de família per als menors de 15 anys).
- Document que acrediti l'ocupació d'habitatge: S'ha d'aportar l'original d'algun dels següents documents: escriptura de propietat, contracte d'arrendament en vigor, contracte de subministrament de gas, electricitat, telèfon, etc. Si s'incorporen nous habitants a un full existent, es podrà substituir aquesta documentació per signatura de persona major d'edat que figura inscrita en el domicili, autoritzant-la (es) nova(es) incorporació (n).
- En els supòsits d'alta de només menors, de menors que conviuen amb un dels pares, menors que conviuen amb una persona distinta dels pares: consultau-ho a l'Oficina Municipal encarregada del Padró Municipal d'Habitants.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles