Certificat d'empadronament

Tenen per objecte demanar el certificat que acrediti la residència i el domicili dels veïns del municipi a tots els efectes administratius.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Qualsevol persona que resideixi a Espanya està obligada a inscriure's al Padró del municipi on resideix habitualment. Els que visquin en més d'un municipi s'inscriuran en aquell en què resideixin durant més temps a l'any. El veí té dret de conèixer la informació que consta al Padró sobre la seva persona i d'exigir-ne la rectificació quan sigui errònia o incorrecta. Només es pot expedir el certificat a la persona interessada. En el cas que la persona ja no figuri d'alta en el padró es demanarà el certificat i la resolució. Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de l'Alcalde.

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'empadronament

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles