Certificat d'antiguitat en sòl rústic

Obtenir un certificat que acrediti l'antiguitat d'una edificació o construcció situada en sòl rústic

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i plau de l'Alcalde.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Cal aportar:
-plànol cadastral,
-fotografia aèrea que demostri l'antiguïtat de la construcció.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser propietari de l'edificació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'antiguitat en sòl rústic

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles