Certificat acreditatiu de l'antiguitat i legalitat d'una edificació

Certificació que descriu l'edificació existent en una parcel.la urbanística i la seva antiguitat. Acreditació per tal de procedir a la inscripció registral d'un edifici o bé per canviar d'acord amb la divisió horitzontal realment existent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Hi ha diversos terminis: 3 mesos per a l'aprovació inicial; 15 dies per a la informació pública; 3 mesos per a l'aprovació definitiva.
Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de l'Alcalde.

Tràmits

Certificat acreditatiu de l'antiguitat i legalitat d'una edificació

Certificat acreditatiu de l'antiguitat i legalitat d'una edificació

Documentació

Sol·licitud de Certificat acreditatiu de l'antiguitat i legalitat d'una edificació (omplir el formulari d'instància general i especificar el tràmit que es vol realitzar)
Situació sobre plànol cadastral
Croquis amb mides o a escala de la construcció
Fotografies de la construcció
Fotocòpia de l'escriptura
Pagament de la taxa per expedició de documents, que heu de pagar en recollir el certificat.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament:

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'antiguitat de l'edificació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles