Sol licitud de canvi de domicili fiscal

Té per objecte la comunicació a l'Ajuntament del canvi de domicili d'una persona física o jurídica per la seva constància a efectes fiscals

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Formularis

Requisits

Ser subjecte passiu de les corresponents relacions tributàries

Terminis

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització domicili

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles