Pròrroga d'una llicència d'obra major

Té per objecte obtenir un termini afegit en la llicència atorgada per a la realització d'una obra major

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud de pròrroga

Sol.licitud

Documentació

Sol·licitud de pròrroga (omplir el formulari d'instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar).
Certificació signada per l'arquitecte responsable de les obres amb indicació de les obres pendents de realitzar i el pressupost d'aquestes.
Pagament de l'impost sobre construccions.
Pagament de taxa per expedició de documents.
Fotografies del que queda per executar.

PRÒRROGUES AUTOMÀTIQUES

Sol·licitud de pròrroga automàtica.
Pagament de taxa per expedició de documents.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO)
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser el titular de la llicència o ser el promotor de l'obra

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Pròrroga de llicència d'obra major

Organisme responsable

Ajuntament d'Esporles

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Urbanisme