Informe sobre consulta urbanística (cèdula urbanística)

Els particulars es dirigeixen als serveis municipals d'urbanisme perquè els informin de les característiques constructives

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En cas de certificacions, les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i plau de l'Alcalde.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Cal aportar el plànol cadastral.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim, en virtut de l'art. 31 Llei 30/1992

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informe sobre consulta urbanística

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles