Serveis de promoció de l'autonomia i prevenció de la dependència, servei d'atenció a la gent gran i servei d'atenció a les persones amb discapacitat

Atén a les persones en situació de dependència, discapacitat i/o persones de més de 60 anys que presenten algun tipus de necessitat social i/o dificultat per dur a terme activitats de la vida diària, en situació de risc o d'emergència social. Tallers de memòria i habilitat social. Taller per a familiars cuidadors (IMAS, Consell de Mallorca).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La informació es remitent al Sistema d'Informació del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SISAAD).

Tràmits

Sol·licitud

Documentació

Per tramitar la sol.licitud de reconeixement de situació de dependència, cal presentar els documents següents:
* Una fotocòpia del DNI, del NIE o un certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea, o del passaport o document d'identitat del/ de la sol.licitant.
* Un certificat d'empadronament del/de la sol.licitant, referit als cinc anys anteriors a la so.licitud.
* Una fotocòpia compulsada de la declaració de l'impost sobre la renda i, si és el cas, una fotocòpia compulsada de la declaració de l'impost sobre el patrimoni. En els dos casos les declaracions han de correspondre al darrer any en què s'hagin presentat.
* L'informe de salut.

En els casos en què el/la sol.licitant actuï mitjançant representat legal o guardador/a de fet, cal presentar, a més, la documentació següent:

* L'acreditació de la representació legal mitjançant una fotocòpia compulsada de la sentència que la declari o, si escau, el model de declaració de guardador/a de fet i, en el supòsit de menors, una fotocòpia del llibre de família i del DNI o NIE o, el passaport del/ de la progenitor/a (pare o mare) que actua com a representant.
* Una fotocòpia del DNI, el NiE o el passaport del representant legal o del/de la guardador/a de fet.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Cinc anys de residència ininterrompuda a Espanya

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Servei d'atenció a dependents

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles