Reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial

Té per finalitat obtenir una indemnització atorgada per l'Ajuntament per lesions o danys soferts per particulars a causa del funcionament normal o anormal dels serveis públics

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El dret a reclamar prescriu a l'any de produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o de manifestar el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser interessat, segons les condicions de l'art. 31 de la Llei 30/1992:
a) titulars de drets o interessos legítims individuals o col.lectius.
B) qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti.
C) aquells els interessos legítims, individuals o, puguin resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de la reclamació

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles