Sol.licitud d'autorització de venda en mercats temporals o fires

Sol.licitar la corresponent autorització per a la venda de productes en mercats temporals o fires ambulants.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol.licitud d'autorització de venda en mercats temporals o fires

Documentació

Sol.licitud
NIF
Carnet de manipulador d'aliments (en el cas de venda de productes alimentaris)
Alta Seguretat Social (en el règim que correspongui)
Alta de l'Impost d'Activitat Econòmiques

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (art. 60 Reglament de serveis de mercats).

Taxes

Taxa per a la instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esplai situats en terrenys d'ús públic així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (art. 60 Reglament de serveis de mercats).

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Instàncies genèriques

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles