Subvencions en matèria de cultura i esports

Subvencions per a associacions dedicades a activitats culturals i esportives.

Destinataris

Associacions

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

És condició indispensable que les subvencions estiguin degudament consignades en el pressupost municipal de l'exercici en curs.
El pagament de la subvenció està subjecta a la justificació d'haver complert amb la realització de l'objectiu, projecte ... objecte de la subvenció a través de la presentació d'una memòria justificativa amb la documentació acreditativa de les despeses, declaració de les activitats realitzades, etc.
El termini de presentació de la justificació s'estableix com a màxim al 30 de novembre de l'exercici en curs.
Per subvencions de menys de 60.000 la justificació es realitzarà a través del compte justificatiu simplificat.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Associacions que realitzin activitats de caràcter cultural o educatiu.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Subvenció a l'entitat

Organisme responsable

Ajuntament d'Esporles

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Educació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles