Devolució de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per baixa definitiva

Retorn al contribuent de la quota prorratejada trimestralment del rebut o liquidació abonats prèviament en concepte d'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), per baixa definitiva

Destinataris

Personas físicas o jurídicas

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

No es notifica es realitza l'ingrés directament

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Lloc

Telem.: http://www.atib.es.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM))
Haver donat de baixa el vehicle

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Devolució IVTM

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles