Al·legacions a denúncies de trànsit

Presentar les al.legacions a una denúncia de trànsit que estimi convenients aportant i / o proposant les proves oportunes.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En cas que el denunciat no procedeixi a l'abonament a l'acte de la sanció, la denúncia inicia el procediment sancionador i disposa d'un termini de vint dies naturals per fer-ne el pagament, amb la reducció i les conseqüències establertes en el punt 3.1 anterior, o per formular les al·legacions i proposar les proves que consideri convenients, que s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament o en els llocs assenyalats a aquest efecte en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot indicant les dades personals, el número d'expedient, la matrícula del vehicle i la data de la denúncia.
Si en el termini assenyalat al paràgraf anterior no s'hi han formulat al·legacions o no s'ha abonat la multa, la denúncia té l'efecte d'acte resolutori del procediment sancionador l'endemà a la finalització d'aquest termini i posa fi a la via administrativa. En aquest cas, la sanció es pot executar transcorreguts trenta dies naturals des de la notificació de la denúncia.
Si no es pot notificar la denuncia a l'acte al denunciat, la notificació es farà en un moment posterior i implicarà la tramitació del procediment sancionador en els termes que preveuen els article 79 a 81 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
El termini de caducitat per resoldre l'expedient sancionador és d'un any (art. 92.3 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial).

Tràmits

Presentar al·legacions a denúncies de trànsit

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis

Termini màxim per a la resolució

Variable

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de les al.legacions presentades

Organisme responsable

Seguretat Ciutadana

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Policia i interior

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles