Subvencions per a comprar llibres

Concessió d'ajuts destinats a la cobertura de despeses d'adquisició de llibres de text i / o material didàctic complementari, per als alumnes matriculats en centres docents d'Esporles.

Destinataris

Podran sol·licitar les ajudes o beques el pare, la mare o tutor legal
empadronat/da a Esporles en representació de l'alumne empadronat també a
Esporles, i matriculat a qualsevol curs d'Educació Primària, Secundària
Obligatòria o PQPI en els centres públics del municipi d'Esporles.

Fi de la via administrativa

No

Observacions

És condició indispensable que les subvencions estiguin degudament consignades en el pressupost municipal de l'exercici en curs.
El pagament de la subvenció està subjecta a la justificació d'haver complert amb la realització de l'objectiu, projecte ... objecte de la subvenció a través de la presentació d'una memòria justificativa amb la documentació acreditativa de les despeses, declaració de les activitats realitzades, etc.
El termini de presentació de la justificació s'estableix com a màxim al 30 de novembre de l'exercici en curs.
Per subvencions de menys de 60.000 la justificació es realitzarà a través del compte justificatiu simplificat.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Els sol·licitants han d'estar empadronats al municipi d'Esporles, amb una
antiguitat de tres mesos anteriors a la sol·licitud.
Els alumnes han d'estar matriculats a centres escolars ubicats al municipi
d'Esporles.
Els sol·licitants s'han de comprometre a reutilitzar els llibres escolars pels
quals siguin becats. Si el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o
l'APIMA, compta amb programa de reutilització de llibres de text, s'hi
dipositaran en el mateix centre en acabar el curs.
Els sol·licitants ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la
Seguretat Social, l'Estat i l'Ajuntament d'Esporles.
No trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions
públic.
No trobar-se sotmès dins cap causa de prohibició contemplada a l'article 13
de la Llei de Subvencions.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Subvenció

Organisme responsable

Ajuntament d'Esporles

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Educació

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles