Servei d'ajuda a domicili

Prestació destinada a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir el deteriorament individual o social, promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual.

Destinataris

Destinat a gent gran, persones discapacitades i/o famílies amb dificultats per dur a terme les activitats de la vida diària, o en situacions de risc o d'emergència social.

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Un professional es traslladarà al domicili per donar el suport i l'acompanyament necessari en les activitats de la vida diària.
Es contempla també com un servei de respir de la persona cuidadora.
S'elabora un pla de feina conjuntament amb la família i aquest pot anar variant en funció de les necessitats del moment.
Copagament: no.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-Estar empadronat a Esporles o tenir els familiars cuidadors empadronats al municipi i que presentin dificultats per atendre'ls.
-Estar vivint al municipi d'Esporles.

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Ajuda a domicili

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles