Servei d'estades diürnes al Centre de Dia

Serveis sociosanitaris de suport familiar, que ofereixen atenció en aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals que faciliten l'estada de la persona a casa seva.

Destinataris

Dirigit a la gent gran i discapacitats (a partir de 55 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%).

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Disposa de servei de transport adaptat.
S'ofereixen places municipals i places a través de la Fundació de la Dependència.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Cal aportar:
-Fotocòpia DNI de tots els membres de la unitat familiar i targeta sanitària.
-Certificat d'unitat de convivència.
-Justificants i/o certificats d'ingressos (nòmines, pensions, etc.) de tots els membres de la unitat familiar. I justificants d'altres ingressos.
-Informe mèdic actualitzat on quedi reflectit el tractament farmacològic.
-Informe social (que elabora Serveis Socials, cal demanar cita prèvia).
-Domiciliació bancària.
-Telèfons de contacte de tots els familiars.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per la prestació del servei d'estades diürnes
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Requisits d'edat: tenen dret a accedir al servei totes les persones que tenen 65 anys o més que convisquin amb els seus familiars i estiguin afectades d'algun problema de salut físic, de deteriorament cognitiu o de demència. Excepcionalment les persones que no convisquin amb els seus familiars podran accedir al centre de dia sempre que quedi justificat el suport de
familiars i/o personal contractat. Amb un informe professional previ i a l'efecte d'ingressar en el servei d'estades diürnes, es poden considerar grans les persones de 55 anys o més.
Disposar d'un suport social suficient que garanteixi la permanència adequada en el seu entorn habitual de convivència.
No necessitar una assistència sanitària intensiva o presentar una dependència extrema, que no pugui ser atesa adequadament al centre.
No patir cap malaltia infectocontagiosa ni aguda en estat terminal que requereixi l'atenció imprescindible en un centre hospitalari.
Tendran preferència d'admissió aquelles persones que resideixin al municipi.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Plaça en el servei d'estades diürnes (Sense nocturnitat).

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles