Llicència d'obra major

Té per objecte autoritzar la realització d'obres majors de construcció, demolició i excavació que requereixin la intervenció d'un tècnic competent per raó de la matèria

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició i de modificació.
En cas de no contestació per part de l'Administració, es pot demanar un certificat que acrediti l'obtenció de la llicència per silenci administratiu.
No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol.licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.
Tant la taxa per la concessió de la llicència com el tipus impositiu de l'ICIO es determinen per l'ordenança fiscal corresponent, consistint ambdós en un percentatge sobre el pressupost de l'obra

Tràmits

Sol·licitud de llicència d'obres

Documentació

Sol·licitud de llicència d'obres
Assumpció Arquitecte
Assumpció Arquitecte Tècnic
Nomenament de Mestre d'obres/Empresa constructora, Document de qualificació empresarial i Alta d'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
2 còpies del projecte, memòria, plànols i pressupost en paper i 1 còpia en format digital.
Estudi de Seguretat i salut
Estadística d'edificació i habitatge
Pagament de l'Impost sobre construccions
Pagament de taxa per expedició de documents
Fotografies actuals de la finca i dels seus confrontants
Títol de propietat o certificació registral
Fitxa signada per l'autor del projecte d'avaluació de residus, destinació prevista i valoració econòmica del cost de gestió
Còpia del contracte amb MAC Insular

Còpia del resguard del pagament de la fiança al Consell de Mallorca

Si les obres són a sòl rústic, a més, s'ha de presentar:

Plànols de parcel·les adjacents, amb indicació dels metres quadrats i de les construccions existents.
Una còpia més del projecte, memòria, plànols i pressupost.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'empreses o associacions, ostentar la representació de les mateixes

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obra major

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles