Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel.lació o segregació rústica

Certificat en què queda constància que una determinada finca apareix com independent segons les dades de la Gerència d'Urbanisme i que per tant no es considera necessari obtenir llicència de segregació. Sol demanar per tal de procedir a la inscripció registral com a finca independent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el secretari de l'Ajuntament, amb el vist i plau de l'Alcalde.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Cal aportar un plànol cadastral.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Banc

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Qualsevol persona amb interès legítim

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'innecessarietat

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles