Cancel.lació de garanties

Té per objecte cancel lar la devolució de la garantia o l'aval, en concepte de serveis, subministraments o obres.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

La garantia ha hagut de finalitzar

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Cancel la devolució

Organisme responsable

Ajuntament d'Esporles

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles