Signatura de contractes

Té per objecte plasmar en documentació administrativa l'adjudicació d'obra, servei o subministrament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Signen el contracte el Batle/Batlessa i el contractista, amb l'assistència del/la Secretari/a, que és el fedatari públic.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Contracte signat

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles