Servei de teleassistència

Servei d'assistència a domicili a través del telèfon. En situacions d'emergència garanteix que la persona beneficiària mantingui comunicació permanent amb l'exterior i que es realitzi una intervenció immediata mitjançant la mobilització de recursos existents a la comunitat.

Destinataris

Amb caràcter prioritari ho seran totes aquelles persones majors amb dificultats d’autonomia personal, persones amb discapacitats definitives o temporals, que afectin la seva autonomia personal. També tendran prioritat famílies o nuclis de convivència amb situacions relacionals conflictives, famílies desestructurades o multiproblemàtiques amb menors en situació de risc psicosocial.

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Cal demanar cita prèvia amb Serveis Socials.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Cal aportar:
-Certificat d'unitat de convivència.
-Còpia DNI de tots els membres de la unitat familiar i targeta sanitària.
-Darrer informe metge de la persona sol·licitant, així com pautes de medicació.
-Dades del compte bancari.
-Telèfons de contacte de tots els familiars.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament d'Esporles

Formularis
Taxes

Taxa de servei de teleassistència
Forma de pagament: Banc

Lloc

Presencial: N/D.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Disposar d'una línia de telèfon.
Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes.
Persones amb discapacitat física o psíquica.

Els criteris que s'aplicaran per a la concessió dels servei seran els següents:
- Els destinataris prioritaris d'aquest servei són les persones majors (quedaran excloses les persones amb diagnòstic d'Alzheimer o altres demències).
- El grau de discapacitat física, psíquica o sensorial, amb valoració prèvia de l'organisme competent.
- Dificultats personals especials, amb valoració tècnica prèvia de la situació psicosocial de la persona.
- La situació familiar, amb valoració prèvia de la composició de la família i del grau d'implicació d'aquesta a la contribució en la resolució de la problemàtica.
- Situació social, amb valoració prèvia de la xarxa de suport social que tengui la persona.
- Característiques de l'habitatge, prèvia valoració de les condicions d'habitabilitat de la vivenda de la persona.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Teleassistència

Organisme responsable

Serveis socials, Benestar i Sanitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles