Revisió d'ofici d'actes administratius anul·lables. Lesivitat.

L'Administració declara lesius per a l'interès públic els actes favorables per als interessats que siguin anul.lables per tal de procedir a la seva ulterior impugnació davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El transcurs sense resolució expressa del termini de 6 mesos per resoldre determina la caducitat del procediment.
La declaració de lesivitat no podrà adoptar-se una vegada transcorreguts quatre anys des que es va dictar l'acte administratiu i exigirà la prèvia audiència de quants apareguin com interessats en el mateix.
L'òrgan competent per resoldre serà el que va dictar l'acte.
Després de les al.legacions, en aquest procediment de lesivitat, si es declara la mateixa i simultàniament la suspensió de l'acte, és l'Administració la que ha d'impugnar l'acte davant la Jurisdicció Contenciós-admva, seguint el procediment de l'art. 127 i successius de la llei de Jurisdicció Contenciós-admva.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Que procedeixi la labilitat de l'acte administratiu acord amb l'article 63 LRJPAC

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Declaració de lesivitat d'un acte administratiu anul.lable

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles