Revisió d'ofici d'actes administratius. Nul·litat ple dret.

L'administració declara d'ofici la nul.litat de ple dret d'actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, previ informe favorable de l'òrgan consultiu corresponent.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si el procediment s'hagués iniciat d'ofici, el transcurs del termini de 3 mesos sense resolució expressa determinaria la caducitat del mateix.
L'òrgan competent per resoldre serà l'òrgan que dicta l'acte.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Que procedeixi la declaració de nul.litat de l'acte administratiu en qüestió acord amb l'article 62.1 LRJPAC
Amb el dictamen favorable del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n'hi ha

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte fos exprés o 3 mesos si no ho fos. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actes administratius revisats i declarats nuls d'ofici.

Organisme responsable

Administració Municipal

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Contractació administrativa

Òrgan competent per a resoldre

Ajuntament d'Esporles